About Us

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผูุ้สูงอายุ สภากาชาดไทย

เรื่องเล่าจากภาพถ่าย : ณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยทั้งทางกาย และทางสภาพจิตใจ ด้วยเหตุนี้ นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จึงมีพันธกิจให้ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกหน่วยแพทย์เยี่ยมบ้าน ให้บริการทางด้านการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุและประชาชน เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค และกำจัดภัย


Video Post

วิดีโอแนะนำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
  • พฤษภาคม 27, 2564
  • ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
  • มกราคม 4, 2564
  • ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
  • เมษายน 1, 2563