About Us

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผูุ้สูงอายุ สภากาชาดไทย

เป็นองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นองค์รวม ครบวงจร ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจนึงบ้าน และเป็นแหล่งความรวมองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

Video Post

วิดีโอแนะนำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

WONCA APRC 2017

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และนายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับ คณะดูงานจาก สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย